Privacyverklaring

Uw privacy
De Nederlandse Kruisboog Bond (hierna de NKB) verwerkt persoonsgegevens van haar leden,  aangesloten partners en bezoekers. Registratie vindt plaats om de overeenkomst met de leden en verenigingen mogelijk te maken. Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, klanten en  bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de platformen die eigendom zijn van de NKB.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Nederlandse Kruisboog Bond
p/a ‘t Blok 59
4823JC Breda
Email: secretaris@nkbkruisboog.nl
Ingeschreven bij de KVK onder nr. 40280980

Lid van een Kruisboogvereniging
Als u lid bent van een bij de NKB aangesloten kruisboogvereniging, dan beschikt de NKB over een aantal benodigde persoonsgegevens. Deze gegevens zijn gekoppeld aan uw persoonlijke lidmaatschapsnummer. 

Welke gegevens registreren we?:
Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
Adres, postcode, woonplaats
Telefoonnummer(s)
Emailadres
Geboortedatum en geslacht
Nationaliteit
Taal

Er zijn diverse doeleinden waarvoor de NKB uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van dienstverlening en overeenkomsten verwerken we om de volgende redenen uw gegevens:

 • Doeleinden:
  • Lidmaatschapsovereenkomst De gegevens zoals eerder vernoemd worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst als lid van de NKB.
 • Wedstrijden
  • Voor wedstrijden van de NKB publiceren we deelnemerslijsten en uitslagen en beeldmateriaal. Door deelname aan de wedstrijden ga je akkoord met het gebruik van de bovenstaande publicaties. Bezwaar kan gemaakt worden bij de wedstrijdleiding.
 • Communicatie met leden
  • Wij streven ernaar zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Daarvoor gebruiken indien nodig uw email adres.

Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze websitebezoekers om de website te ontwikkelen.
Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Derden
Voor uitvoering van verschillende diensten en platformen maken we gebruik van de diensten van derden. Hierdoor kan het voorkomen dat deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Indien dit het geval is nemen we de passende en noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat de gegevens afdoende beveiligd zijn en enkel voor de overeengekomen doeleinden gebruikt worden. Hiervoor worden met de betreffende partijen verwerkers overeenkomsten afgesloten zoals verplicht onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Derden zijn o.a.:

 • Websitebouwer
 • Leverancier ledenpassen
 • NOC*NSF
  • Een beperkte set gegevens (postcode, geboortedatum, geslacht, sporttak en, optioneel vereniging) wordt doorgegeven aan NOC*NSF. Deze gegevens worden louter gebruikt voor statistische doeleinden. De sportbonden en NOC*NSF hebben deze statistieken nodig voor de bedrijfsvoering en beleidsvorming. De gegevens zullen nooit worden gebruikt om u specifiek te benaderen.  Bewaartermijn De NKB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens (vallende buiten wettelijke bewaartermijnen) verwijderd. Persoonsgegevens die een historisch doel dienen, oa. records etc, worden geminimaliseerd bewaard. 

Beveiliging
De NKB heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de NKB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen, waar mogelijk voorzien van 2-staps verificatie.
 • Platformen zijn voorzien van de benodigde veiligheidscertificaten omtrent online beveiliging en encryptie.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Een bezwaar of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zal beoordeeld worden op grond van de reden van verwerking. Eventuele gevolgen van verwijdering, waaronder mogelijke beëindiging van een lidmaatschap, zullen voorafgaand aan verwijdering medegedeeld worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretaris@nkbkruisboog.nl. Binnen twee weken krijg u reactie op uw verzoek en/of bezwaar. 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover contact opnemen via secretaris@nkbkruisboog.nl. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via de websites en/of platformen via links kunnen worden bezocht. De NKB aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacybeleid.

Wijziging privacyverklaring
De NKB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

Er is ook een downloadbare versie van ons privacystatement.

 

Vul je e-mailadres in en meld je aan voor onze nieuwsbrief